Regulamin Dystans Olimpijski

Regulamin

X Triathlon Kraśnik – Mistrzostwa Polski Strażaków PSP

Dystans Olimpijski (1,5/40/10)
6 sierpnia 2023 r.

I. Cel:
1. Wyłonienie zwycięzców Triathlon Kraśnik 2023.
2. Popularyzacja triathlonu w Polsce.
3. Promocja miasta Kraśnik.
4. Promocja województwa lubelskiego.
II. Organizatorzy i współorganizatorzy:
1. Strefa Triathlonu.
2. Miasto Kraśnik.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku.
4. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
III. Termin / Miejsce zawodów:
1. 6 sierpnia 2023 r.
2. Miejsce startu i mety znajduje się nad Zalewem Kraśnickim.
3. Biuro zawodów będzie zlokalizowane nad Zalewem Kraśnickim (sobota – Stanica wędkarska,
niedziela – biuro przy parkingu głównym). Szczegółowe godziny funkcjonowania Biura Zawodów
dostępne są w harmonogramie zawodów.
IV. Trasa zawodów:
1. Pływanie: odbędzie na dystansie 1500 m w Zalewie Kraśnickim (dwie pętle z wyjściem z wody).
2. Start z linii brzegowej – pozycja stojąca.
3. Limit czasu ukończenia części pływackiej wynosi 60 minut.
4. Spodziewana temperatura wody: 18-22 C°.
5. Wyścig kolarski odbędzie się na dystansie 40 km (cztery pętle) po wyznaczonej przez Organizatora
trasie o nawierzchni asfaltowej.
6. Trasa kolarska będzie zamknięta dla ruchu drogowego i zabezpieczona w newralgicznych punktach
przez Policję, Straż Pożarną, Wolontariuszy. Ruch na większości trasy odbywać się będzie
dwukierunkowo. Droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego
przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność. Zawodnicy mają obowiązek poruszać
się prawą stroną jezdni i wyprzedzać innych zawodników po lewej stronie, zgodnie z zasadami ustawy
„Prawo o ruchu drogowym”.
7. Kask rowerowy jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników od momentu założenia go w strefie
T1 do chwili ukończenia trasy kolarskiej i pozostawienia roweru w strefie T2.
8. Zawody w konwencji z NIEDOZWOLONYM draftingiem. Wobec zawodników łamiących przepisy
o zakazie draftingu będą nakładane kary zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku
Triathlonu doliczane do czasu końcowego rywalizacji.
9. Limit czasu ukończenia trasy pływackiej i kolarskiej wynosi: 2h 30 min.
10. Jakiekolwiek blokowanie zawodników na poszczególnych etapach zawodów jest kategorycznie
zabronione.
11. W trakcie zawodów zakazane jest używanie przez zawodników wszelkich urządzeń
komunikacyjnych typu: telefon komórkowy, odtwarzacze muzyki, radio.
12. Zawodnicy startujący w Triathlon Kraśnik 2023 mają obowiązek zapoznania się z trasami
poszczególnych dystansów, na podstawie udostępnionych przed zawodami map i wizualizacji.
13. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z rowerem na pobocze
drogi, w sposób niezakłócający przebiegu wyścigu.

14. W przypadku, gdy zawodnik umyślnie lub nieumyślnie skróci lub wydłuży trasę, Organizator nie
przewiduje możliwości dokonania korekt czasu osiągniętego po przekroczeniu linii mety.
15. Od momentu zamknięcia trasy lub zakończenia wyścigu kontynuowanie zawodów jest
niemożliwe.
16. Przekazany w ramach pakietu startowego numer startowy zawodnika musi być widoczny przez
całe zawody za wyjątkiem etapu pływackiego.
17. Organizator zapewnia zawodnikom punkty z wodą wyłącznie na trasie biegowej.
18. Wyrzucanie odpadów, tj. plastikowe kubki, bidony, worki po lodzie możliwe jest tylko
w bezpośrednim sąsiedztwie punktów nawadniania w wyznaczonych do tego miejscach.
19. Toalety typu TOI TOI na trasie biegowej zlokalizowane będą przy strefie zmian.
20. Trasa biegu odbędzie się na dystansie 10 km. Nawierzchnia: kostka brukowa oraz asfalt.
21. Limit ukończenia zawodów: 4 h.
V. Pomiar czasu
Elektroniczny pomiar czasu podczas trwania zawodów zapewni wynajęta przez Organizatora
specjalistyczna firma.
VI. Klasyfikacja i kategorie wiekowe
1. Klasyfikacja generalna Kobiet.
2. Klasyfikacja generalna Mężczyzn.
3. Mistrzostwa Polski Strażaków PSP Kobiet i Mężczyzn.

5. Grupy wiekowe Kobiet:
✔ KJ (grupa wiekowa kobiet 18 – 19 lat),
✔ K 20 (grupa wiekowa kobiet 20 – 29 lat),
✔ K 30 (grupa wiekowa kobiet 30 – 39 lat),
✔ K 40 (grupa wiekowa kobiet 40 – 49 lat),
✔ K 50 (grupa wiekowa kobiet 50 – 59 lat),
✔ K 60 (grupa wiekowa kobiet powyżej 60 lat).
6.Grupy wiekowe mężczyzn:
✔ MJ (grupa wiekowa mężczyzn 18 – 19 lat),
✔ M 20 (grupa wiekowa mężczyzn 20 – 29 lat),
✔ M 30 (grupa wiekowa mężczyzn 30 – 39 lat),
✔ M 40 (grupa wiekowa mężczyzn 40 – 49 lat),
✔ M 50 (grupa wiekowa mężczyzn 50 – 59 lat),
✔ M 60 (grupa wiekowa mężczyzn powyżej 60 lat).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
VII. Nagrody
1. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej Mężczyzn (I – III), Kobiet (I – III) otrzymają pamiątkowe
puchary oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe.
2. Miejsca I – III w pozostałych kategoriach otrzymają okolicznościowe statuetki oraz opcjonalnie
pozyskane od Sponsorów nagrody rzeczowe.
3. Nagrody nie dublują się, co oznacza, ze zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte
w klasyfikacji generalnej nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii
wiekowej.
4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli Triathlon Kraśnik 2023 otrzymają pamiątkowe medale.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych nagród lub ich zmiany
w wybranych przez siebie kategoriach.
6. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
Organizator nie wysyła nagród.

7. Ewentualne nagrody pieniężne będą przekazywane przelewem, w terminie 14 dni od daty
przesłania numeru rachunku przez zawodnika na adres: triathlonkrasnik@gmail.com.
VIII. Warunki uczestnictwa
1. Prawo do startu w zawodach posiadają osoby które: najpóźniej w dniu startu będą miały
ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów dokument stwierdzający tożsamość,
a także wniosą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
i starcie w zawodach z własnej woli.
2. Do uczestnictwa w zawodach niezbędne jest posiadanie licencji Polskiego Związku Triathlonu.
Zasady i opłaty za przyznanie licencji dostępne są na stronie internetowej PZTri: www.triathlon.pl.
3. Organizator nie przewiduje możliwość zakupienia licencji w Biurze Zawodów.
4. Do uczestnictwa w klasyfikacji Mistrzostw Polski Strażaków PSP niezbędne będzie okazanie
legitymacji służbowej.
IX. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia do Triathlon Kraśnik 2023 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronach: www.sts-timing.pl i www.triathlonkrasnik.pl.
2. Zgłoszenia on – line będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 23:59 bądź do
wyczerpania obowiązującego limitu.
3. Obowiązuje limit zawodników: 200 osób.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zawodników.
5. Opłata za udział w Triathlon Kraśnik 2023 w zależności od terminu wynosi:
– Do 28.02.2023 r. – 219,99 zł.
– Do 31.03.2023 r. – 239,99 zł.
– Do 30.04.2023 r. – 259,99 zł.
– Do 31.05.2023 r. – 279,99 zł.
– Do 30.06.2023 r. – 299,99 zł.
– Do 31.07.2023 r. – 329,99 zł.
6. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto:
Nr Konta: 36 1020 5558 0000 8102 3231 0051
Nazwa: Strefa Triathlonu
Tytuł wpłaty: Opłata startowa Triathlon Kraśnik 2023 – imię, nazwisko i rok urodzenia.
7. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska zawodnika na liście startowej
dostępnej na stronach: www.sts-timing.pl i www.triathlonkrasnik.pl. Jeżeli po upływie 7 dni nie
pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem mailowo:
triathlonkrasnik@gmail.com
8. Rezygnacja ze startu w zawodach:
– do 3 miesięcy przed zawodami (tj. do 6 maja 2023 r.) zwracamy 50% opłaty startowej,
– do 2 miesięcy przed zawodami (tj. do 6 czerwca 2023 r.) zwracamy 25% opłaty startowej,
– na mniej niż 2 miesiące przed zawodami (tj. po 6 czerwca 2023 r.) nie zwracamy opłaty startowej.
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny sezon. Wyjątkami są sytuacje opisane
w punkcie 16 (Opłata od rezygnacji ze startu).
9. Organizator ma prawo do wprowadzenia dodatkowych progów i wysokości opłat startowych.
10. Organizator wystawia rachunki na żądanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.06.2023 r.
11. Każdorazowa zmiana dystansu, nazwy klubu oraz jakichkolwiek innych danych osobowych
zawodnika zgłoszonego do Triathlon Kraśnik 2023 jest możliwe za zgodą Organizatora tylko
i wyłącznie do dnia 31 lipca 2023 r.
12. Chęć dokonania zmian, o których mowa w pkt 11 należy zgłosić na adres e-mail:
triathlonkrasnik@gmail.com
13. Każda zgłoszona zmiana obarczona jest opłatą manipulacyjną w wysokości 50,00 zł. na wskazany
przez Organizatora rachunek bankowy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zgłoszonych przez zawodnika zmian, tym
samym w takim przypadku zawodnik nie poniesie kosztu opłaty manipulacyjnej.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i inne uszczerbki na zdrowiu, a także
szkody częściowe oraz całkowite w mieniu uczestników oraz wszelkie straty o charakterze
majątkowym. Wszyscy uczestnicy startujący w Triathlon Kraśnik robią to na swoją odpowiedzialność,
będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania
tego typu ekstremalnego wysiłku.
16. Opłata od rezygnacji ze startu:
– Zawodnicy mogą zagwarantować sobie możliwość rezygnacji ze startu bez podania przyczyny za
dodatkową, bezzwrotną opłatą w wysokości 20% wartości wybranego przez nich pakietu startowego;
– Wybierając taką opcję, w przypadku rezygnacji ze startu, zawodnik otrzyma 100% wniesionej opłaty
za pakiet startowy pod warunkiem zgłoszenia chęci rezygnacji ze startu mailowo na adres
triathlonkrasnik@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2023 do godziny 23:59;
– Opcja dodatkowej opłaty od rezygnacji ze startu jest dostępna tylko podczas rejestracji na zawody
i nie podlega zwrotowi.
X. Pakiet startowy
1. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji
danych osobowych.
2. Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście w godzinach otwarcia Biura Zawodów.
3. Organizator nie przewiduje wysyłki nieodebranych pakietów startowych.
4. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę do 30 czerwca 2023 roku. Po tym
terminie takiej możliwości już nie ma. Przepisanie pakietu na innego zawodnika obarczone jest opłatą
manipulacyjną w wysokości 50,00zł. na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Triathlon Kraśnik 2023 otrzymuje:
a) prawo do udziału w zawodach;
b) czepek pływacki (obowiązek startu);
c) pamiątkową koszulkę lub inny gadżet przygotowany przez Organizatora;
d) pamiątkowy medal;
e) pakiet numerów startowych (na koszulkę, kask, rower);
f) racebook Triathlon Kraśnik 2023;
g) upominki od sponsorów i partnerów imprezy;
h) ubezpieczenie NNW na kwotę 5 tysięcy złotych/ osoba;
i) profesjonalne zabezpieczenie ratownicze etapu pływackiego;
j) profesjonalne zabezpieczenie medyczne;
k) wodę w wyznaczonych strefach;
l) pakiet regeneracyjny po zawodach;
m) profesjonalny pomiar czasu;
n) nadzór sędziów nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji.
6. Pula koszulek (lub innego gadżetu) w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie
gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki
w deklarowanym rozmiarze.
XI. Wyniki
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronach internetowych: www.triathlonkrasnik.pl,
www.sts-timing.pl oraz przekazane do informacji mediów.
XII. Ochrona danych osobowych
1. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie
z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

2. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane
zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu.
Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej,
wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce
przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
4. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody
o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz że startuje na własną
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem
w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres
i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na
własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania startu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne.
XIII. WYTYCZNE SANITARNE
1. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych
i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy państwowe odnośnie zachowania
dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa
w zgromadzeniach.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny i przestrzegania harmonogramu zawodów.
3. Zawodnicy zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia strefy zmian, punktu odświeżania za
metą oraz opuszczenia terenu zawodów po skończonej rywalizacji.
4. Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz środki do
dezynfekcji.
XIV. Uwagi końcowe
1. Wszystkich uczestników w ramach Triathlon Kraśnik 2023 obowiązuje niniejszy regulamin.
Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia
mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie
lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników
triathlonu, poprzez umieszczanie ich na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach,
na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno –
reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas startu.
W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie
możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
6. Organizator zapewnia depozyt. Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie
wyznaczonym miejscu. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony
z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania
w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Każdy uczestnik zawodów zobowiązuje się do zapoznania z racebookiem zawodów.
9. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

10. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy
wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej zgodnej
z przepisami Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
12. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie Komisja
powołana przez Organizatora.
13. Protesty w formie pisemnej należy składać w czasie trwania zawodów. Do protestu należy
załączyć kaucję w wysokości 100,00 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja nie przyzna racji
składającemu protest.
14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
15. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych klęsk żywiołowych tj. wichury, ulewne deszcze,
podtopienia, powodzie, burze z piorunami, grad Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
imprezy i przełożenia jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
16. Zawodnik nieprzestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany z udziału w zawodach.
17. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
w szczególności w przypadku zmiany sytuacji związanej z epidemią lub zmianą przepisów prawnych
w tym zakresie. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji, będą na bieżąco informowani o ewentualnych
zmianach w regulaminie.