Regulamin Dystans Sprint

Regulamin VII Triathlon Kraśnik, Dystans Sprint

23 sierpnia 2020 r.

 

 

 1. Cel:
 2. Wyłonienie zwycięzców Triathlon Kraśnik 2020.
 3. Popularyzacja triathlonu w Polsce.
 4. Promocja miasta Kraśnik.
 5. Promocja województwa lubelskiego.

 

 1. Organizatorzy i współorganizatorzy:
 2. Strefa Triathlonu.
 3. Miasto Kraśnik.
 4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku.

 

III. Termin / Miejsce zawodów:

 1. 23 sierpnia 2020 r.
 2. Miejsce startu i mety znajduje się nad Zalewem Kraśnickim.
 3. Biuro zawodów będzie zlokalizowane nad Zalewem Kraśnickim (sobota – Stanica wędkarska, niedziela – biuro przy parkingu głównym). Szczegółowe godziny funkcjonowania Biura Zawodów dostępne są w harmonogramie zawodów.

 

 1. Trasa zawodów:
 2. Pływanie: odbędzie na dystansie 750 m w Zalewie Kraśnickim (jedna pętla).
 3. Start z linii brzegowej – pozycja stojąca.
 4. Limit czasu ukończenia części pływackiej wynosi 30 minut.
 5. Spodziewana temperatura wody: 18-22 C°. Pianki pływackie będą dozwolone.
 6. Wyścig kolarski odbędzie się na dystansie 20 km (dwie pętle) po wyznaczonej przez Organizatora trasie o nawierzchni asfaltowej.
 7. Trasa kolarska będzie zamknięta dla ruchu drogowego i zabezpieczona w newralgicznych punktach przez Policję, Straż Pożarną, Wolontariuszy. Ruch na większości trasy odbywać się będzie dwukierunkowo. Droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność. Zawodnicy mają obowiązek poruszać się prawą stroną jezdni i wyprzedzać innych zawodników po lewej stronie, zgodnie z zasadami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
 8. Kask rowerowy jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników od momentu założenia go w strefie T1 do chwili ukończenia trasy kolarskiej i pozostawienia roweru w strefie T2.
 9. Zawody w konwencji z dozwolonym draftingiem.
 10. Organizator dopuszcza start jedynie na rowerach szosowych, bez możliwości stosowania nakładek do jazdy czasowej tzw. „lemondek” itp.
 11. Limit czasu ukończenia trasy pływackiej i kolarskiej wynosi: 1 h 15 min.
 12. Jakiekolwiek blokowanie zawodników na poszczególnych etapach zawodów jest kategorycznie zabronione.
 13. W trakcie zawodów zakazane jest używanie przez zawodników wszelkich urządzeń komunikacyjnych typu: telefon komórkowy, odtwarzacze muzyki, radio.
 14. Zawodnicy startujący w Triathlon Kraśnik 2020 mają obowiązek zapoznania się z trasami poszczególnych dystansów, na podstawie udostępnionych przed zawodami map i wizualizacji.
 15. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z rowerem na pobocze drogi, w sposób niezakłócający przebiegu wyścigu.
 16. W przypadku, gdy zawodnik umyślnie lub nieumyślnie skróci lub wydłuży trasę, Organizator nie przewiduje możliwości dokonania korekt czasu osiągniętego po przekroczeniu linii mety.
 17. Od momentu zamknięcia trasy lub zakończenia wyścigu kontynuowanie zawodów jest niemożliwe.
 18. Przekazany w ramach pakietu startowego numer startowy zawodnika musi być widoczny przez całe zawody za wyjątkiem etapu pływackiego.
 19. Organizator zapewnia zawodnikom punkty odżywcze wyłącznie na trasie biegowej. W punktach dostępne będą: woda mineralna niegazowana .
 20. Wyrzucanie odpadów, tj. plastikowe kubki, bidony, worki po lodzie możliwe jest tylko w bezpośrednim sąsiedztwie punktów nawadniania.
 21. Każdy zawodnik ma prawo do korzystania z własnych odżywek, które mogą być podawane przez trenerów lub osoby towarzyszące tylko i wyłącznie poza oficjalnymi strefami żywienia.
 22. Toalety typu TOI TOI na trasie biegowej zlokalizowane będą przy strefie zmian.
 23. Limit ukończenia zawodów: 2 h.

 

 1. Pomiar czasu

Elektroniczny pomiar czasu podczas trwania zawodów zapewni wynajęta przez Organizatora specjalistyczna firma.

 

 1. Klasyfikacja i kategorie wiekowe

 

 1. Klasyfikacja generalna Kobiet.
 2. Klasyfikacja generalne Mężczyzn.

 

 1. Grupy wiekowe Kobiet:

✔ KJ (grupa wiekowa kobiet 16 – 19 lat),

✔ K 20 (grupa wiekowa kobiet 20 – 29 lat),

✔ K 30 (grupa wiekowa kobiet 30 – 39 lat),

✔ K 40 (grupa wiekowa kobiet 40 – 49 lat),

✔ K 50 (grupa wiekowa kobiet 50 – 59 lat),

✔ K 60 (grupa wiekowa kobiet powyżej 60 lat).

 

4.Grupy wiekowe mężczyzn:

✔ MJ (grupa wiekowa mężczyzn 16 – 19 lat),

✔ M 20 (grupa wiekowa mężczyzn 20 – 29 lat),

✔ M 30 (grupa wiekowa mężczyzn 30 – 39 lat),

✔ M 40 (grupa wiekowa mężczyzn 40 – 49 lat),

✔ M 50 (grupa wiekowa mężczyzn 50 – 59 lat),

✔ M 60 (grupa wiekowa mężczyzn powyżej 60 lat).

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

VII. Nagrody

 1. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej Mężczyzn (I – III), Kobiet (I – III) otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe.
 2. Miejsca I – III w pozostałych kategoriach otrzymają okolicznościowe statuetki oraz opcjonalnie pozyskane od Sponsorów nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody nie dublują się, co oznacza, ze zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Triathlon Kraśnik 2020 otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych nagród lub ich zmiany w wybranych przez siebie kategoriach.
 6. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 7. Organizator nie wysyła nagród drogą pocztową.
 8. Ewentualne nagrody pieniężne będą przekazywane przelewem, na rachunek podany przez zawodnika. Informację dotyczącą numeru rachunku należy przesłać na adres: triathlonkrasnik@gmail.com.

 

VIII. Warunki uczestnictwa

 1. Prawo do startu w zawodach posiadają osoby które: najpóźniej w dniu startu będą miały ukończone 16 lat i okażą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów dokument stwierdzający tożsamość, a także wniosą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach z własnej woli (w przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenia podpisuję opiekun prawny).

 

 1. Zgłoszenia i opłata startowa
 2. Zgłoszenia do Triathlon Kraśnik 2020 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.sts-timing.pl i www.triathlonkrasnik.pl.
 3. Zgłoszenia on – line będą przyjmowane do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59 bądź do wyczerpania obowiązującego limitu.
 4. Obowiązuje limit zawodników: 200 osób.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zawodników.
 6. Opłata za udział w Triathlon Kraśnik 2020 w zależności od terminu wynosi:
 7. a) Do 31.03.2020 r. – 100,00 zł.
 8. b) Do 31.05.2020 r. – 150,00 zł.
 9. c) Do 30.06.2020 r. – 180,00 zł.
 10. d) Do 31.07.2020 r. – 210,00 zł.
 11. e) Do 17.08.2020 r. – 250,00 zł.

 

 1. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto:

Nr Konta: 36 1020 5558 0000 8102 3231 0051

Nazwa: Strefa Triathlonu
Tytuł wpłaty: Opłata startowa Triathlon Kraśnik 2020 – imię, nazwisko i rok urodzenia.

 

 1. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska zawodnika na liście startowej dostępnej na stronach: www.sts-timing.pl i www.triathlonkrasnik.pl. Jeżeli po upływie 7 dni nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: 81 825 15 67 lub mailowo: triathlonkrasnik@gmail.com
 2. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny sezon.
 3. Organizator ma prawo do wprowadzenia dodatkowych progów i wysokości opłat startowych.
 4. Organizator wystawia rachunki na żądanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.05.2020 r.
 5. Każdorazowa zmiana dystansu, nazwy klubu oraz jakichkolwiek innych danych osobowych zawodnika zgłoszonego do Triathlon Kraśnik 2020 jest możliwe za zgodą Organizatora tylko i wyłącznie do dnia 17 sierpnia 2020 r.
 6. Chęć dokonania zmian, o których mowa w pkt 11 należy zgłosić na adres e-mail: triathlonkrasnik@gmail.com
 7. Każda zgłoszona zmiana obarczona jest opłatą manipulacyjną w wysokości 30,00 zł. na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zgłoszonych przez zawodnika zmian.

 

 1. Pakiet startowy
 2. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
 3. Pakiet startowy należy odebrać osobiście w godzinach otwarcia Biura Zawodów.
 4. Organizator nie przewiduje wysyłki nieodebranych pakietów startowych.
 5. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę do 30 czerwca 2020 roku. Po tym terminie takiej możliwości już nie ma. Przepisanie pakietu na innego zawodnika obarczone jest opłatą manipulacyjną w wysokości 50,00zł. na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Triathlon Kraśnik 2020 otrzymuje:
 7. a) 3 numery startowe (na koszulkę, kask, rower);
 8. b) czepek;
 9. c) pamiątkową koszulkę lub inny gadżet przygotowany przez Organizatora;
 10. d) medal na mecie;
 11. e) posiłek regeneracyjny po zawodach;
 12. f) folder informacyjny Triathlon Kraśnik 2020;
 13. g) upominki od sponsorów i partnerów imprezy;
 14. h) Ubezpieczenie NNW na kwotę 10 tysięcy złotych/ osoba.
 15. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.

 

 1. Wyniki

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronach internetowych: www.triathlonkrasnik.pl,                      www.sts-timing.pl oraz przekazane do informacji mediów.

 

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

 1. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia   o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania startu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

 

 

XIII. Uwagi końcowe

 1. Wszystkich uczestników w ramach Triathlon Kraśnik 2020 obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu, poprzez umieszczanie ich na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas startu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 6. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt. Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 8. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 9. Za metą w namiotach znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 10. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 11. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej zgodnej z przepisami Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 13. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
 14. Protesty w formie pisemnej należy składać w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100,00 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja nie przyzna racji składającemu protest.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 16. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych klęsk żywiołowych tj. wichury, ulewne deszcze, podtopienia, powodzie, burze z piorunami, grad Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy i przełożenia jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 17. Zawodnik nieprzestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany z udziału w zawodach.
 18. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.